Celoštátny katechetický kongres s témou „Misijná dimenzia cirkvi“ v Třešti u Jihlavy

  • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
  • Pridal: kpkc

V dňoch 26.–28. 10.2018 sa v Třešti u Jihlavy (ČR) uskutočnil už 11. Celoštátny katechetický
kongres, ktorý organizuje Katechetická sekcia ČBK. Záštitu nad týmto kongresom prevzal
pomocný biskup Brnianskej diecézy Mons. Pavel Konzbul. Na akcii s ústrednou témou
Misijná dimenzia cirkvi prišlo zhruba 160 katechétov a učiteľov náboženstva. Medzi nimi boli
6 zo Slovenska. Na stretnutie boli pozvaní domáci hostia a hostia z Poľska, ktorí katechétom
ponúkli ako teoretické, tak aj praktické podnety k uvedenej téme. V súvislosti s oslavami
100. výročia vzniku Československého štátu mala návšteva Slovákov nielen symbolický
význam, ale taktiež bola konkrétnym plodom začatej vzájomnej spolupráce oboch
slovanských národov na poli katechézy a školstva. Záverečnú sv. omšu celebroval Olomoucký
arcibiskup a metropolita Mons. Ján Graubner. Zo Slovenska sa na kongrese zúčastnili Vsdp.
Mgr. Ladislav Tóth, kanonik Trnavskej arcidiecézy, Mgr. Dariusz Zuk-Olszewski, PhD.,
tajomník komisie KBS pre katechizáciu a školstvo, MMag. Roman Vitko, PhD., riaditeľ KPKC,
n.o., ThDr. Karola Dravecká, PhD. a PhDr. Beáta Slamová, autorky nového Kurikula predmetu
NBV a Vsdp. Mgr. Patrik Bacigál, kňaz z Leopoldova. Stretnutie s kolegami z ČR bolo veľmi
hodnotné na výmenu skúsenosti a spolupráce, ako aj vzájomným obohatením pre všetkých
zúčastnených. Počas kongresu bola možnosť kúpi mnohých katechetických pomôcok
a materiálov, ktoré pripravujú jednotlivé cirkevné spoločenstvá.