Zasadnutie skupiny tvorcov nového kurikula školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti s názvom „Inovačný a vzdelávací projekt školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti na Slovensku“.

  • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
  • Pridal: kpkc

Dňa 6. novembra 2018 sa už po siedmy krát v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku stretla skupina tvorcov, ktorí prehodnotili svoju doterajšiu prácu
v projekte príprav nového kurikula vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti.
Jednotliví autori vzájomne predstavili obsah svojich prác a nadviazali tak na kontinuitu
jednotlivých ročníkov a prepojenie s farskou katechézou. Na základe presnejších
charakteristík pilierov členovia predstavili svoje pracovné návrhy, ktoré po vzájomnej
argumentácii a kritickom hodnotení čiastočne upravili. Prehodnocovali vyučovanie
náboženstva/náboženskej výchovy v primárnom a nižšom strednom stupni vzdelávania.
Pracovné stretnutie sa nieslo formou širokej argumentácie. Dôležitým bodom programu bolo
konečné zosumarizovanie predkladaných tém jednotlivých ročníkov a príprava na následnú
prezentáciu čiastkových výsledkov pred skupinou garantov, ktorej zasadanie je naplánované
na 11. decembra 2018 v Banskej Bystrici. Svojou účasťou poctil prítomných aj tajomník
Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo Mgr. Dariusz Zuk-Olszewski, PhD., ktorému aj touto
cestou vyslovujeme vďaku.