Edícia učebníc

EDÍCIA UČEBNÍC NÁBOŽENSTVA

Vo výberovom konaní na autorov učebníc náboženstva sa do stanoveného termínu prihlásili títo uchádzači:

 • Mgr. Barbara Šranková, Trnavská arcidiecéza
 • PaedDr. Patrik Bacigál, Trnavská arcidiecéza
 • PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná, Trnavská arcidiecéza
 • Mgr. Peter Kuljaček, Trnavská arcidiecéza
 • Mgr. Emil Rešetár, Prešovská archieparchia
 • Mgr. Anna Gerberyová, Prešovská archieparchia
 • PaedDr. Ľubomíra Pružinská, PhD., Prešovská archieparchia
 • ThLic. PhDr. Andrea Tolnayová, Košická arcidiecéza
 • Mgr. Mária Kubincová, Banskobystrická diecéza
 • PaedDr. Emília Bocková, PhD., Spišská diecéza
 • PaedDr. Daniela Tribulová, Spišská diecéza
 • Mgr. Martina Baginová, Nitrianska diecéza
 • ThDr. Tibor Reimer, PhD., Bratislavská arcidiecéza
 • PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD., Košická arcidiecéza
 • Mgr. Tamara Dadová, Žilinská diecéza
 • Mgr. Mária Červeňová, Žilinská diecéza
 • ThDr. Vlastimil Bajužík, PhD., Košická eparchia
 • Mgr. Anna Važková, Košická arcidiecéza 

Prihlásení potenciálni autori dostanú na e-mailové adresy pozvánku na pracovné stretnutie, na ktorom budú dané pokyny a usmernenia, určia sa autori pre jednotlivé ročníky a pripravia sa autorské zmluvy.

Vydávanie učebníc upravuje Smernica č. 10/2011, ktorou sa upravuje postup MŠVVaŠ SR pri výbere a schvaľovaní učebníc. Nakoľko ide o učebnice náboženstva, ktorých garantom je príslušná cirkev, príslušná cirkev určuje predkladateľa (ktorým je vydavateľstvo) a vydáva schvaľovaciu doložku.

Postup je modifikovaný a pre Katolícku cirkev je nasledovný:

 1. Výberové konanie na autorov učebníc vyhlasuje Konferencia biskupov Slovenska. Z jej poverenia to prakticky vykoná KPKC, n. o. Oznámenie o výberovom konaní bolo uverejnené v KN č. 6/2013.
 2. Potenciálni autori, záujemcovia o tvorbu učebníc, vypracujú dotazník a doručia ho najneskôr do konca februára 2013 na príslušný diecézny katechetický úrad vo svojej diecéze.
 3. Prihlaseným autorom bude následne predložené podrobné vymedzenie predmetu zákazky, lehota a obsah.
 4. Na posúdenie návrhu jednotlivých autorov vymenuje predkladateľ (Spolok sv. Vojtecha v Trnave) v spolupráci s KPKC, n. o. odbornú výberovú komisiu.
 5. Výsledkom výberového konania je výber najvhodnejšej ponuky z hľadiska kvality a ceny vyhodnotenej podľa stanovených kritérií. Predkladateľ následne uzatvorí s vybranými autormi autorské zmluvy.
 6. Návrh učebnice predloží predkladateľ (SSV v Trnave) KPKC, n. o. na recenzentský posudok. KPKC n.o. zabezpečí na posúdenie každej učebnice dvoch recenzentov. Na základe recenzných posudkov vypracuje KPKC, n. o. odborný posudok na učebnicu a návrh schvažovacej doložky, ktorý postúpi na KBS.
 7. KBS prerokuje a schváli schvaľovacie doložky k jednotlivým učebniciam a doručí ich na ministerstvo školstva.
 8. Ministerstvo školstva uzatvorí s predkladateľom (SSV v Trnave) kúpnu zmluvu a zaradí schválenú učebnicu do národného registra učebníc.