Kontinuálne vzdelávanie

Akreditované vzdelávania KPKC

Metódy čítania Biblie s porozumením

Poskytovateľom je KPKC, n.o. v spolupráci s biblistami.

 • Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
 • Rozsah: 50 hodín
 • Číslo rozhodnutia MŠ SR: 1569/2015-KV
 • Počet priznaných kreditov: 12 kreditov
 • Doba platnosti akreditácie: do 31. decembra 2020
 • Cieľová skupina pre vyučovací predmet: náboženská výchova/náboženstvo
 • Účastnícky poplatok za vzdelávanie je 25 €. V cene poplatku je zahrnuté občerstvenie, metodické materiály a samotné lektorovanie vzdelávania.  
 • Minimálny počet účastníkov na otvorenie vzdelávanie je 20.
 • Záväzná prihláška
 • Program kontinuálneho vzdelávania 
 • Doklad o akreditácii programu

Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa

 • druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
 • rozsah: 60 hod.
 • číslo rozhodnutia MŠ SR: 1396/2014 - KV
 • počet priznaných kreditov: 15
 • doba platnosti akreditácie: do 1. septembra 2019
 • záväzná prihláška [online]
 • Informacia o programe (PDF)
 • Oznam (PDF)

Oznam k vzdelávaciemu programu: Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa

„K 31.10. 2015 konči projekt MPC (PKR) s názvom "Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov." Z tohto dôvodu už nie je možné refundovať finančné náklady spojene s realizáciou vzdelávacích programov. Je predpoklad, že po spustení nových projektov sa spolupráca s externými lektormi obnoví a tým aj realizácia vzdelávacích programov, ktoré sú v lektorskej kompetencii externých lektorov.
Je aj ďalšia možnosť, že vzdelávanie v rámci akreditovaných vzdelávacích programov môže pokračovať, ale všetky náklady spojene s ich realizáciou budú znášať účastníci vzdelávania."

T. j. pokiaľ nebudú spustené nové projekty (čo môže trvať aj vyše pol roka) tak absolvovanie tohto vzdelávacieho programu si budú musieť frekventanti platiť. Cena za absolvovanie tohto programu bude cca 20 - 25 € v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.


Programy čakajúce na akreditáciu 

Osobnosť katolíckeho pedagóga

 • druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
 • forma: kombinovaná (prezenčne 40 hodín, dištančné 20 hodín)
 • počet priznaných kreditov: 15
 • určený pre pedagogických zamestnancov katolíckych škôl
 • spôsob prihlasovania cez elektronický formulár na stránke: www.kpkc.sk + písomná prihláška podpísaná uchádzačom a zaslaná na adresu KPKC

 

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení 

 • druh kontinuálneho vzdelávania: funkčné inovačné vzdelávanie
 • forma:  prezenčná 60 hodín
 • určený pre výkon riadiacich činností vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca v podmienkach katolíckych škôl a školských zariadení
 • spôsob prihlasovania cez elektronický formulár na stránke: www.kpkc.sk + písomná prihláška podpísaná uchádzačom a zaslaná na adresu KPKC