Kontinuálne vzdelávanie

Akreditované vzdelávania KPKC

Zoznam akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré poskytuje KPKC. 

Špecifiká prístupu katolíckeho učiteľa v edukácii

Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné
Rozsah: 60 hodín
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 175412017 - KV

Počet priznaných kreditov: 15 kreditov
Doba platnosti akreditácie: do 31. decembra 2022
Cieľová skupina: (nie je viazaný len pre učiteľov NV/N, ale je multifunkčný pre všetkých učiteľov štátnych, cirkevných a súkromných škôl.)

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materských škôl, resp. spojených škôl (ZŠ s MŠ);
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy);
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy);učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy);
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • asistent učiteľa;
 • asistent vychovávateľa;
 • asistent majstra odbornej výchovy.

Účastnícky poplatok za vzdelávanie: maximálne 90 € (v závislosti do počtu prihlásených)
Minimálny počet účastníkov: 20.


Metódy čítania Biblie s porozumením

Poskytovateľom je KPKC v spolupráci s biblistami.

 • Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
 • Rozsah: 50 hodín
 • Číslo rozhodnutia MŠ SR: 1569/2015-KV
 • Počet priznaných kreditov: 12 kreditov
 • Doba platnosti akreditácie: do 31. decembra 2020
 • Cieľová skupina pre vyučovací predmet: náboženská výchova/náboženstvo
 • Účastnícky poplatok za vzdelávanie je 25 €. V cene poplatku je zahrnuté občerstvenie, metodické materiály a samotné lektorovanie vzdelávania.  
 • Minimálny počet účastníkov na otvorenie vzdelávanie je 20.
 • Záväzná prihláška
 • Doklad o akreditácii programu

Programy čakajúce na akreditáciu

Zoznam vzdelávacích programov, ktoré pripravuje KPKC na akreditáciu.

Integrácia Výchovy k manželstvu a rodičovstvu do edukačného procesu

 • druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
 • forma: kombinovaná (spolu: 60 hodín)
 • počet priznaných kreditov: 15
 • určený pre:   - učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy); učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy);  učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy);
 • spôsob prihlasovania cez elektronický formulár na stránke: www.kpkc.sk + písomná prihláška podpísaná uchádzačom a zaslaná na adresu KPKC

Bioetika v súčasnom edukačnom procese

 • druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné
 • forma: kombinovaná (spolu: 60 hodín)
 • počet priznaných kreditov: 15
 • určený pre učiteľov NV/N: - učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy); učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy);  učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy);
 • spôsob prihlasovania cez elektronický formulár na stránke: www.kpkc.sk + písomná prihláška podpísaná uchádzačom a zaslaná na adresu KPKC

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení 

 • druh kontinuálneho vzdelávania: funkčné inovačné vzdelávanie
 • forma:  prezenčná 60 hodín
 • určený pre výkon riadiacich činností vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca v podmienkach katolíckych škôl a školských zariadení
 • spôsob prihlasovania cez elektronický formulár na stránke: www.kpkc.sk + písomná prihláška podpísaná uchádzačom a zaslaná na adresu KPKC.