Učebnice

Nové učebnice náboženskej výchovy pre 1. stupeň ZŠ

[31. 8. 2015]  V školskom roku 2015/2016 budú do škôl distribuované nové učebnice náboženskej výchovy / náboženstva pre prvý stupeň ZŠ, ktoré boli pripravené a vydané KPKC, n. o.  v koordinácií so SSV a finančnou podporou MŠVVaŠ SR. Podľa stanoveného plánu by v nasledujúcom školskom roku (2016/2017) mali byť vydané a distribuované učebnice aj pre ostatné ročníky.

Pozri aj:

Druhý Národný pochod za život

  • Dátum zverejnenia: 6. september 2015
  • Pridal: admin

20. septembra 2015 sa  uskutoční druhý Národný pochod za život(NPzŽ), tentoraz v Bratislave.

Mottom druhého Národného pochodu za život je „Radosť zo života“. Cieľom NPzŽ je zjednotiť čo najviac ľudí dobrej vôle z celého Slovenska, aby svojou prítomnosťou i postojom vyjadrili vďaku Bohu za dar každého života, i toho svojho a rovnako ocenili dôležitosť a krásu manželstva a rodiny.

Podrobné informácie o podujatí získate na stránke http://pochodzazivot.sk/

Inovovaný Štátny vzdelávací program

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť pre Inovovaný Štátny vzdelávací program (iŠVP). Táto zmena sa týka aj predmetu náboženská výchovanáboženstvo. Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) je zameraný na nové výkonové a obsahové štandardy katolíckeho náboženstva, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.

Stránky