Pedagogicko-organizačné pokyny

Pedagogicko-organizačné pokyny


Súbory na stiahnutie:


Nové POP 2018/2019 neuvádzajú max. počty žiakov, lebo to stanovuje vyhláška 320/2008 a podľa ŠPÚ to nie je potrebné duplicitne uvádzať. Na tomto mieste však uvádzame stanovisko pracovníčky Ministerstva školstva:
"V poznámkach Rámcového učebného plánu pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským sa v č. 6 a č. 7 píše:
6. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických
cvičení a projektov. Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede. V predmete informatika
môže byť v skupine najviac 15 žiakov.
7. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej
výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. Z uvedeného vyplýva, že bod č. 6 sa týka jednej bežnej triedy (napr. 1.A alebo 1.B). Vtedy platí delenie na skupiny pri minimálnom počte 24 žiakov v triede (platí aj pre predmet náboženstvo), resp. 24 žiakov prihlásených v jednej triede na etickú výchovu alebo náboženskú výchovu. Bod č. 7 sa týka situácie, kedy sa vytvorí skupina žiakov povinne voliteľného predmetu z etickej výchovy/náboženskej výchovy/náboženstva z rôznych tried toho istého ročníka (napríklad žiaci vytvoria skupinu pre náboženskú výchovu  z 1.A, 1.B a 1.C triedy - s najvyšším počtom 20). Počty žiakov v prvom (24) a druhom (20) prípade sú preto odlišné, lebo pracovať v triede so žiakmi  z rôznych tried v ročníku alebo žiakmi z rôznych ročníkov je náročnejšie nielen na prípravu učiteľa, ale aj na výber vyučovacích metód podporujúcich dosiahnutie stanovených cieľov v rozvíjaní kompetencií žiakov."

 

Náboženská výchova/etická výchova - najnižší počet žiakov

  1. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z vyučovacieho predmetu náboženská výchova na vyučovací predmet etická výchova a opačne.
  2. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku.
  3. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je nižší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie náboženskej výchovy na základe žiadosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.