Pedagogicko-organizačné pokyny

Pedagogicko-organizačné pokyny


Súbory na stiahnutie:


Náboženská výchova/etická výchova

  1. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z vyučovacieho predmetu náboženská výchova na vyučovací predmet etická výchova a opačne.
  2. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku.
  3. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je nižší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie náboženskej výchovy na základe žiadosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.