Pracovné zošity

MŠVVaŠ SR rozhodlo, že od nasledujúceho školského roku 2015/2016 bude zatiaľ financovať a distribuovať do škôl nové učebnice KATOLÍCKEHO NÁBOŽENSTVA pre prvý stupeň ZŠ.

Od školského roka 2016/17 bude nateraz financovať a distribuovať do škôl aj učebnice pre druhý stupeň pre piaty, šiesty a siedmy ročník ZŠ. Veríme, že zostavujúce učebnice pre ôsmy a deviaty ročník ZŠ a prvý a druhý ročník SŠ sa budú financovať a distribuovať prostredníctvom MŠVVaŠ SR v nasledujúcom školskom roku.

Pracovné zošity (PZ) už financovať a distribuovať nebude, preto je potrebné, aby si nové PZ (1. - 9.ročník ZŠ) zhodné s novými učebnicami, objednávali a uhrádzali jednotlivé školy samy.
Na základe rozhodnutia subkomisie pre katechizáciu a školstvo (10. 6. 2015), staré pracovné zošity strácajú platnosť. Preto je žiaduce objednávať si nové PZ pre všetky ročníky ZŠ. Keďže na nasledujúci školský rok budú do škôl distribuované učebnice len pre prvý stupeň ZŠ, učebnice pre druhý stupeň budú buď zverejnené na nahliadnutie v elektronickej podobe pre učiteľov na internetovej doméne „www.kpkc.sk“, alebo bude v nových PZ založený dodatok s textami z učebníc, na ktoré sa PZ priamo odvoláva.

Dávame Vám preto na vedomie aj objednávací formulár, kde si školy môžu záväzne objednať nové pracovné zošity, ktorých obsahy sú kompatibilné s novými učebnicami náboženstva.

Objednávací formulár nájdete na stránke www.pracovnyzosit.sk.


Cena nových pracovných zošitov z náboženstva je 1,60 EUR s DPH. Distribúciu zabezpečuje vydavateľstvo DON BOSCO v koordinácii s KPKC na základe správne vyplneného objednávkového formulára.


Pre optimálne nastavenie výrobného procesu a zabezpečenie distribúcie je potrebné odoslať vyplnený formulár najneskôr do 18. septembra príslušného školského roku.


Včasným a správnym vyplnením formulára spoločne predídeme komplikáciám pri ich distribúcii na začiatku školského roka. Distribúcia a fakturácia pracovných zošitov bude prebiehať počas septembra príslušného školského roku.