Rámcový vzdelávací program

Nové učebné osnovy predmetu náboženská výchova/náboženstvo

Dňa 28.10.2010 Konferencia biskupov Slovenska schválila konečné znenie Kurikula predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre základné školy, stredné školy, štvorročné gymnáziá, osemročné gymnáziá a pre päťročné stredné školy a dvojročné nadstavbové štúdia (č. KBS/67/28.10.2010). Nové učebné osnovy si v tlačovej forme môžete objednať prostredníctom objednávky


Právne povedomie o vyučovaní katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy


Názov predmetu - Stručné vysvetlenie a názvy skratiek zverejnené Ústavom informácií a prognóz školstva


Hodnotenie predmetu - nové metodické pokyny pre hodnotenie žiakov základných a stredných škôl


Predstavenie predmetu - charakteristika predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova


Kurikulum


Autoevalvácia školy