Spolupráca

Spolupracujeme s Komisiou pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska.
Napomáhame tvorbe a realizácií jej rozhodnutí.

Ďalej spolupracujeme s:

 • diecéznymi katechetickými úradmi
 • diecéznymi školskými úradmi
 • rehoľnými školskými úradmi na Slovensku
 • Katolíckou univerzitou a ďalšími vysokými školami
 • profesijnými, vzdelávacími, vedeckými a hospodárskymi inštitúciami v Slovenskej republike a zahraničí
 • Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy v školstve
 • inšpekčnými centrami
 • metodicko - pedagogickými centrami na Slovensku
 • pracoviskami informačnej a poradenskej sústavy
 • Združením katolíckych škôl Slovenska
 • Združením kresťanských pedagógov Slovenska
 • inými kompetentnými cirkevnými organizáciami
 • inými zahraničnými katechetickými, pedagogickými a kresťanskými organizáciami
 • masovokomunikačnými prostriedkami.