Štandardy

Štátny vzdelávací program (ŠVP) pre materské školy (ISCED 0)

Štátny vzdelávací program bol schválený na gremiálnej porade ministra školstva dňa 19. 6. 2008.

ŠVP pre prvý stupeň ZŠ

Štátny vzdelávací program pre prvý stupeň základnej školy (primárne vzdelávanie) bol schválený na gremiálnej porade ministra školstva dňa 19. 6. 2008.

Východiskový dokument pre úpravy na stránkach ŠPÚ bol platný k 1.3.2011.
Úpravy boli vykonané: Rámcové učebné plány – platnosť od 1.9.2011

ŠVP pre druhý stupeň ZŠ

Štátny vzdelávací program pre druhý stupeň základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie) bol schválený na gremiálnej porade ministra školstva dňa 19.6.2008.

Východiskový dokument pre úpravy na stránkach ŠPÚ bol platný k 1.3.2011.

Úpravy boli vykonané: Rámcové učebné plány – platnosť od 1.9.2011.

Druhý stupeň základnej školy tvoria 5. až 9. ročník. Záväzným dokumentom je Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú aj žiaci 1. až 4. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.

Štátny vzdelávací program pre gymnáziá

Gymnáziá poskytujú všeobecné vzdelanie. Záväzným dokumentom je Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike, ISCED 3A - vyššie sekundárne vzdelávanie. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú žiaci gymnázií so štvorročným štúdiom a žiaci 5. až 8. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.

Štátny vzdelávací program stanovuje povinné vyučovacie predmety, ktoré sú začlenené do jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci svojho školského vzdelávacieho programu si každá škola môže vytvoriť aj vlastný vyučovací predmet (využitím voľných - disponibilných hodín). Okrem vyučovacích predmetov sú zavedené prierezové témy, ktoré sa prelínajú všetkými vzdelávacími oblasťami.


Inovovaný štátny vzdelávací program

Štátny pedagigický ústav zverejnil inovované Štátne vzdelávacie programy pre základné školy, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. septembra 2015 v postupnosti od 1. a 5. ročníka ZŠ.

Inovovaný ŠVP pre materské školy

Inovovaný ŠVP pre základné školy

Rámcový učebný pláne pre ZŠ

Inovovaný ŠVP pre 1. stupeň ZŠ

Inovovaný ŠVP pre 2. stupeň ZŠ

Inovovaný ŠVP pre gymnáziá

Rámcový učebný plán pre gymnáziá

Inovovaný ŠVP pre gymnáziá so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom

Inovovaný ŠVP pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom

Zdroj: Štátny pedagogický ústav (Aktualizované 25. 5. 2015)