Štatút

Štatút KPKC (verzia PDF)


 

ŠTATÚT

Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n. o. (ďalej len „KPKC“, n. o.)

 

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Na základe Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou zo dňa 24.11.2000 (oznámenie MZV SR č. 326/2001 Z. z.) a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou  o katolíckej výchove a vzdelávaní zo dňa 13. 05. 2004 (oznámenie MZV SR č. 394/2004 Z. z.) v súlade so zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách), s Kódexom kanonického práva a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky založila Konferencia biskupov Slovenska Katolícke pedagogické a katechetické centrum zakladacou listinou zo dňa 14. 03. 2005.

 

Článok II.

Názov a sídlo neziskovej organizácie

 1. Názov neziskovej organizácie: Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
 2. Sídlo neziskovej organizácie: Bottova 15, 054 01 Levoča.

 

Článok III.

Doba trvania neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú.

 

Čl. IV.

Druh všeobecne prospešných služieb

1. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:

-          vypracovanie a vydávanie celonárodných publikácií,

-          príprava a zabezpečovanie celonárodných súťaží pre žiakov.

2. Vzdelávanie a výchova:

-          poskytovanie metodicko – didaktickej a poradenskej služby,

-          vypracovanie didakticko-metodických materiálov,

-          zabezpečenie ďalšieho odborného, pedagogického a duchovného vzdelávania pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov v zmysle platných dokumentov, zákonov a predpisov,

-          tvorba manuálov, učebníc,

-          hospitačná činnosť a poradenstvo.

3. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby:

-          analýza, prieskum a spracovanie pedagogickej činnosti katolíckych škôl,

-          inšpekčná činnosť náboženskej výchovy a náboženstva katolíckeho vierovyznania.

Tieto činnosti zabezpečuje aj v jazykoch národnostných menšín. Nezisková organizácia poskytuje vyššie uvedené služby katolíckym školám a školským zariadeniam všetkých druhov a stupňov, školským úradom zriaďovateľov katolíckych škôl (diecéznym, rehoľným), diecéznym katechetickým úradom, ostatným právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim v katolíckom školstve, katechéze, vyučovaní katolíckeho náboženstva a náboženskej výchovy na území Slovenskej republiky.

4. Podmienky poskytovania jednotlivých všeobecne prospešných služieb nezisková organizácia zverejňuje priamo vo svojom sídle.

Článok V.

Orgány neziskovej organizácie

1. Orgánmi neziskovej organizácie sú:

-          správna rada

-          riaditeľ

-          dozorná rada.

2. Funkčné obdobie orgánov neziskovej organizácie je päťročné.

 

Článok VI.

Správna rada

1. Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie.

2. Správna rada najmä:

a)      schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,

b)      schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie (ďalej len výročná správa),

c)      rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,

d)      rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,

e)      podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,

f)       volí a odvoláva riaditeľa na základe návrhu zakladateľa prostredníctvom predsedu Komisie pre katechetizáciu a školstvo a určuje riaditeľov plat,

g)      volí a odvoláva členov správnej rady podľa odseku 4 a 5 tohto článku a volí a odvoláva členov dozornej rady podľa článku VIII. (bod 4f),

h)      schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,

i)        rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej listine,

j)        rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.

3. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Bezúhonnosť preukáže čestným prehlásením. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady a riaditeľ.

4. Správna rada má 13 členov. Dvanásť členov tvoria zástupcovia jednotlivých ordinariátov: Bratislavská arcidiecéza, Trnavská arcidiecéza, Nitrianska diecéza, Žilinská diecéza, Banskobystrická diecéza, Rožňavská diecéza, Spišská diecéza, Košická arcidiecéza, Prešovská archieparchia, Košická eparchia, Bratislavská eparchia, Ordinariát  Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov a jeden zástupca Komisie pre katechetizáciu a školstvo.

5. Kandidáta na člena správnej rady navrhuje diecézny biskup, biskup Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR, predseda Komisie pre katechetizáciu a školstvo. Na základe toho predseda Komisie pre katechetizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska predloží návrhy prostredníctvom predsedu správnej rady na schválenie správnej rade na jej najbližšom zasadnutí.

6. Predseda správnej rady najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím jej funkčného obdobia oznámi zakladateľovi ukončenie jej funkčného obdobia a vyzve zakladateľa k návrhu nových členov správnej rady. Zakladateľ na jesennom plenárnom zasadnutí pred začiatkom príslušného kalendárneho roka, v ktorom končí funkčné obdobie správnej rady, požiada jednotlivých biskupov, aby predsedovi Komisie pre katechetizáciu a školstvo potvrdili alebo oznámili členov správnej rady na ďalšie funkčné obdobie.

7. Pri zaniknutí členstva člena správnej rady z iného dôvodu ako uplynutia funkčného obdobia, predseda správnej rady to oznámi zakladateľovi, ktorý požiada biskupa, ktorý ho navrhol o nový návrh.

8. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

9. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do 10 dní od doručenia návrhu dozornej rady alebo jednej tretiny členov dozornej rady.

10. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, na platné rozhodnutie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov, ak zákon o neziskových organizáciách neustanovuje inak.

11. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu.

12. Členstvo v správnej rade zaniká:

a)      uplynutím funkčného obdobia podľa článku V bod 2.

b)      odstúpením

c)      odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona o neziskových organizáciách alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady alebo prestane spĺňať podmienky podľa § 20 zákona o neziskových organizáciách alebo na základe návrhu zakladateľa

d)      smrťou.

13. Na prijatie rozhodnutia o zlúčení, zrušení neziskovej organizácie a na rozhodovanie o zmenách štatútu neziskovej organizácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady a súhlas zakladateľa.

14. Zo schôdze správnej rady sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa archivujú 10 rokov. Zapisovateľom je riaditeľ KPKC resp. predsedom správnej rady poverený člen správnej rady alebo dozornej rady, zápisnice overuje predseda správnej rady KPKC.

15. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutie správnej rady. Návrh uznesenia predkladá poštou alebo e-mailom členom na vyjadrenie riaditeľ, predseda správnej rady, zakladateľ alebo dozorná rada, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia správnej rady zasielajú na adresu sídla neziskovej organizácie, v ňom určeným spôsobom – poštou alebo e-mailom. Ak sa člen nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Riaditeľ potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom správnej rady poštou alebo e-mailom. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom správnej rady.

 

Článok VII.

Riaditeľ

 1. Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom o neziskových organizáciách, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov neziskovej organizácie.
 2. Rozhodnutie správnej rady môže obmedziť právo riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.
 3. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.
 4. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 5. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada na základe návrhu zakladateľa prostredníctvom predsedu Komisie pre katechetizáciu a školstvo.
 6. Riaditeľa správna rada odvolá, ak:

a)      bol právoplatne odsúdený za trestný čin v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,
b)      vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje zákaz konkurencie,
c)      o to sám požiada.

7. Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak:

a)      nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b)      koná v rozpore s ustanoveniami zákona o neziskových organizáciách, zakladacou listinou alebo štatútom,

c)      to navrhla dozorná rada alebo člen správnej rady z dôvodu vážnej príčiny.

8. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

9. Aspoň šesť mesiacov pred ukončením funkčného obdobia riaditeľa oznámi predseda správnej rady zakladateľovi ukončenie funkčného obdobia. Zakladateľ čo najskôr po jesennom plenárnom zasadnutí, pred začiatkom príslušného kalendárneho roka, v ktorom končí funkčné obdobie riaditeľa, oznámi správnej rade návrh na nového riaditeľa.

10. Predseda správnej rady zašle pôvodnému riaditeľovi oznámenie o ukončení jeho funkcie.

11. Riaditeľ vymenúva a odvoláva zástupcu riaditeľ a vedúcich oddelení, ktorých právomoci sú určené v organizačnom poriadku.

12. Organizačnú štruktúru neziskovej organizácie a vzájomné vzťahy jednotlivých útvarov určuje organizačný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ po predchádzajúcom súhlase správnej rady a zakladateľa.

Článok VIII.

Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.
 2. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom, a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.
 3. Dozorná rada najmä:

a)      preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,

b)      kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,

c)      upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

4. Dozorná rada je oprávnená:

a)      navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,

b)      podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,

c)      navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie z vážneho dôvodu,

d)      zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,

e)      upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

5. Dozorná rada má troch členov. Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Bezúhonnosť preukáže čestným prehlásením. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ. Člena dozornej rady navrhuje správnej rade predseda Komisie pre katechetizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska.

6. Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Členom dozornej rady patrí  náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.

Článok IX.

Zákaz konkurencie

 1. Člen správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady nesmie:

a)      vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavrieť dohody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie,

b)      sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.

 

Článok X.

Hospodárenie neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok samosprávy v súlade s osobitnými predpismi.
 2. Majetok neziskovej organizácie tvoria najmä:

a)      vklad zakladateľa,

b)      príspevky od Cirkvi,

c)      dary od fyzických osôb a právnických osôb,

d)      príjmy z vlastnej činnosti,

e)      príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,

f)       dedičstvo.

3. Príjmami neziskovej organizácie môžu byť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu alebo z rozpočtu obce.

4. Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácii poskytnuté na rovnaké služby iba z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie. Z dotácií zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky na správu organizácie.

5. Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienok stanovených zákonom o neziskových organizáciách.

6. Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa daňových zákonov.

7. Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ani v prospech kandidáta na volenú funkciu.

8. Nezisková organizácia je pri svojom hospodárení povinná dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a smernice vydané Konferenciou biskupov Slovenska.

 

Článok XI.

Výdavky neziskovej organizácie

 1. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov neziskovej organizácie určí správna rada po dohode so zakladateľom každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie účinnosti neziskovej organizácie.
 2. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.

 

Článok XII.

Rozpočet neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 2. Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
 3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada KPKC schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka. Plénum KBS schvaľuje prípadný príspevok zakladateľa do rozpočtu KPKC na návrh správnej rady KPKC, a to najneskôr na jesennom plenárnom zasadnutí pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

 

Článok XIII.

Účtovníctvo

 1. Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa platných predpisov.
 2. Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s všeobecne prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.
 3. Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak:

a)      dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce prekročia v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená 33 193 eur,

b)      všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia 165 969 eur.

4. Výtlačok ročnej účtovnej závierky overenej audítorom zasiela nezisková organizácia na zverejnenie v Obchodnom vestníku najneskôr do 15. apríla.

 

Článok XIV.

Výročná správa

 1. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu za uplynulý kalendárny rok do 30. júna.
 2. Výročná správa neziskovej organizácie obsahuje:

a)      prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie

b)      ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

c)      výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval

d)      prehľad o peňažných príjmoch (výnosoch) v členení podľa zdrojov

e)      stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

f)       zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka

g)      ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.

3. Výročná správa neziskovej organizácie sa zverejňuje v sídle neziskovej organizácie. Jeden výtlačok výročnej správy nezisková organizácia zasiela registrovému úradu do 15. júla.

 

Článok XV.

Zrušenie, majetkové vyrovnanie a zánik neziskovej organizácie

1. Nezisková organizácia sa zrušuje:

a)      dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté

b)      rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie

c)      dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

d)      ak nespĺňa povinnosť podľa § 10 ods. 3

e)      vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

f)       ak nezašle výročnú správu registrovanému úradu podľa § 34 ods. 3.

2. Pri zlúčení prechádza majetok zrušenej neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu založenú zakladateľom, s ktorou sa nezisková organizácia zlúčila.

3. Pri splynutí prechádza majetok neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu založenú zakladateľom, vzniknutú splynutím.

4. Zmeny, ktoré so zlúčenia alebo zo splynutia vyplývajú a sú predmetom zápisu registra, oznámi riaditeľ novovzniknutej organizácie do siedmich dní registrovému úradu.

5. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

6. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo po splynutí. V registri sa vykonáva výmaz zaniknutej organizácie a zápis neziskovej organizácie alebo nadácie vzniknutej splynutím k tomu istému dňu. Výmaz zlučovanej neziskovej organizácie a zápis zmeny pri neziskovej organizácii alebo nadácii, s ktorou sa zanikajúca organizácia zlúčila, sa takisto vykoná k tomu istému dňu.

7. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu založenú zakladateľom.

8. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.

9. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.

10. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak zákon o neziskových organizáciách neustanovuje opak.

 

Článok XVI.

Spolupráca

 1. Nezisková organizácia v rámci svojej činnosti úzko spolupracuje s:

-          Komisiou pre katechetizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska, napomáha tvorbe a realizácii jej rozhodnutí a uznesení,

-          diecéznymi katechetickými a školskými úradmi ako aj rehoľnými školskými úradmi (rehoľní zriaďovatelia).

2. Nezisková organizácia spolupracuje:

a)      s Katolíckou univerzitou a ďalšími vysokými školami s profesijnými, vzdelávacími, vedeckými a hospodárskymi inštitúciami a SR a v zahraničí

b)      s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy v školstve, inšpekčnými centrami, pedagogicko-metodickými inštitúciami v rezorte školstva

c)      pracoviskami informačnej a poradenskej sústavy

d)      so Združením katolíckych škôl Slovenska

e)      so Združením kresťanských pedagógov Slovenska

f)       s inými kompetentnými cirkevnými ustanovizňami, organizáciami

g)      s inými zahraničnými katechetickými, pedagogickými a kresťanskými organizáciami

h)      s masovokomunikačnými prostriedkami.

 

Článok XVII.

Zamestnanci neziskovej organizácie

 1. Zamestnanci neziskovej organizácie sú pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci, zamestnanci hospodárskej správy.
 2. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov neziskovej organizácie upravuje Zákonník práce a ďalšie pracovnoprávne predpisy. Pedagogickí a odborní zamestnanci na výkon svojej funkcie potrebujú cirkevný súhlas od predsedu Komisie pre katechetizáciu a školstvo na základe poverenia diecézneho biskupa.
 3. Rozsah práv, povinností a zodpovedností zamestnancov neziskovej organizácie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a pracovným poriadkom, ktorý vydáva riaditeľ neziskovej organizácie.

Článok XVIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút neziskovej organizácie bol schválený správnou radou dňa 28. 08. 2014 a zakladateľ k nemu udelil písomný súhlas.
 2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2014.
 3. Tento štatút nahrádza doterajší štatút vrátane všetkých jeho zmien a dodatkov.

 

 

V Bratislave, dňa  03. 11. 2014.

 

Mons. Stanislav Zvolenský

Predseda Konferencie biskupov Slovenska


Štatút KPKC (verzia PDF)