Zakladacia listina


Plné znenie Zakladateľskej listiny

Zakladacia listina
neziskovej organizácie  - Katolíckeho pedagogického a katechetického centra

Konferencia biskupov Slovenska (ďalej len KBS) ako zakladateľ v súlade s ustanoveniami §5 Zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a v znení jeho neskorších zmien č. 35/2002 Z. z. a v zmysle zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní zo dňa 9. júla 2004
(Z. z. č. 394/204) vydáva nasledovnú zakladaciu listinu neziskovej organizácie.

Článok I.
Názov, sídlo a zakladateľ neziskovej organizácie

1. Názov: Katolícke pedagogické a katechetiké centrum, n. o. (ďalej len KPKC)

2. Sídlo organizácie: Spišská nová ves, Levočská ulica č. 10

3. Zakladateľ: KBS, Kapitulská 11, Bratislava, IČO – 00684325, zastúpená prof. ThDr. Františkom Tondrom, predsedom KBS

Článok II.
Doba trvania neziskovej organizácie KPKC

 Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok III.
Predmet činnosti a druh všeobecne prospešných služieb KPKC

 Predmet činnosť KPKC sa riadi článkom I. bod 9 a článkom III. bod 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.

Ide najmä o poskytovanie týchto služieb:

 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • vzdelávanie a výchova
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

  Článok IV.
Vklad zakladateľa KPKC

Vklad zakladateľa je 2.000,- Sk.

Článok V.
Orgány neziskovej organizácie

Správnu radu KPKC tvoria nasledovní členovia:

 • ThDr. Juraj Augustín
 • PaedDr. Stanislav Bella
 • ThDr. Marián Bublinec
 • Már. Peter Cap
 • Már. Ján Ducár
 • PaedDr. Pavol Macák
 • Ing. Ľudovít Michalíček
 • PaedDr. ThLic. Gregor Škapura
 • Mgr. Ing. Eugen Valovič

 Dozornú radu tvoria: 

 • Ing. Ľudmila Hagovská
 • Ing. Miriam Janegová
 • Ing. Ján Žákovic

Zvoleným riaditeľom KPKC je Mgr. Ing. Anna Kopecká.

 

  

ThLic. Cyril Jančišin                                                          Mons. prof. ThDr. František Tondra

Tajomník Konferencie biskupov Slovenska                Predseda Konferencie biskupov Slovenska

 

Bratislava 14. 3. 2005