Maturita „po novom“

Nová maturita z náboženstva


CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z KATOLÍCKEHO NÁBOŽENSTVA (RÍMSKOKATOLÍCKEHO A GRÉCKOKATOLÍCKEHO)

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 21. 12. 2016 pod číslom 2016-25786/49974:1-10B0 s platnosťou od 1. 9. 2018.
CIEĽOVÉ POŽIADAVKY SÚ PLATNÉ OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2018/2019,  PRIČOM NAHRÁDZAJÚ CIEĽOVÉ POŽIADAVKY S PLATNOSŤOU OD  1. 9. 2013.


Školské vyučovanie náboženstva 

Bloomova taxonómia
Revidovaná taxonómia
Metodický pokyn
Kontingenčná tabuľka